Sơ đồ bộ máy xã Huống Thượng

22-12-2020 13:15

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0888.156.826
Họ và tên: Ngô Thị Hằng
Năm sinh: 1988
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0968.851.298
Họ và tên: Đoàn Bá Thu
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.600.897

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0888.156.826
Họ và tên: Nguyễn Quốc Hùng
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.600.745

Họ và tên: Vũ Văn Phong
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Pháp Chế, Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.518.879

  Họ và tên: Nguyễn văn Vĩnh
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972.200.817

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Đoàn Bá Thu
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.600.897
Họ và tên: Dương Văn Phượng
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983.215.828

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1.VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Anh
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại di động: 0346.409.137 – 0914.763.246

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Công chức Kế toán - Ngân sách
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại di động: 0363.497.666

 

3. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên: Dương Thanh Hoàn
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.443.331
Họ và tên: Hứa Thị Nhung
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ……
Điện thoại di động: 0974.986.567

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên: Dương Thị Lan Hương
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: …..
Điện thoại di động: 0967.799.088

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Trương Công Quyết
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Đang học
Điện thoại di động: 0914.570.999
Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: …..
Điện thoại di động: 0983562908

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Dương Trong Huyên
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.600.874
Họ và tên: Đỗ Văn Bình
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: …..
Điện thoại di động 0369.862.126.
Họ và tên: Phạm Thanh Bình
Năm sinh: 1988
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ - Phó Chỉ huy trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động 0988.526.516

 

8. CÔNG AN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0973.134.999
Họ và tên: Dương Thái Sơn
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0902.222.297

 

V. UB MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Họ và tên: Vũ Văn Phong
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.518.879
  Họ và tên: Vũ Ngọc Quảng
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: …….
Điện thoại di động: 0388.171.945

 

2. ĐOÀN TN CS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Văn Quý
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978.545.113
Họ và tên: Đỗ Thị Trà My
Năm sinh: 1997
Chức vụ: Phó Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ……
Điện thoại di động:  0976.738.296

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Lê Thị Trà My
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0374.704.353
  Họ và tên: Hùng Thị Huyền
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
Trình độ chuyên môn: Không
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: ……

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Nguyễn Minh Lợi
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913.068.248
Họ và tên: Dương Minh Tuấn
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại DĐ: 0989.309.913

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: Cao Xuân Kiên
Năm sinh: 19…
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: …………….
Trình độ lý luận chính trị: ……………………
Điện thoại di động: 0988.766.465
Họ và tên: Lê Văn Bằng
Năm sinh: 19…..
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: …..
Trình độ lý luận chính trị: …….
Điện thoại di động: 0912.600.859

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

  Họ và tên: Dương Xuân Viễn
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Chủ tịch Hội Người Cao tuổi
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.600.742
Họ và tên: Đỗ Thúy Quỳnh
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0962.989.875
  Họ và tên: Mai Thị Vân
Năm sinh: 1947
Chức vụ: Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong
Trình độ chuyên môn: ………..
Trình độ lý luận chính trị: ….
Điện thoại di động: 0375.9825180
Họ và tên: Phạm Thị Toan
Năm sinh:1958 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
Trình độ chuyên môn: …………
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0976.830.433
  Họ và tên: Tạ Văn Minh
Năm sinh: 1953
Chức vụ: Chủ tịch Hội Da Cam/DIOXIN
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: …………………….
Điện thoại di động: 0917.747.725
  Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
Năm sinh: 1953
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đông y
Trình độ chuyên môn: …….
Trình độ lý luận chính trị: …………………….
Điện thoại di động: 0387.258.883

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Phạm Thị Thế
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Huống Thượng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0388.969.522
Họ và tên: Lê Thị Chung
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huống Thượng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0982.898.884
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Huống Thượng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0971.200.881

 

VIII. TRẠM Y TẾ 

Họ và tên: Tạ văn Hà
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Trưởng Trạm y tế xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0946.020.777

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4116

Tổng truy cập: 22924

XÃ HUỐNG THƯỢNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Đảng - Xã Huống Thượng - TP.Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Huống Thượng. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 215 828
  • huongthuong@thainguyencity.gov.vn